automn

آموزشگاه خياطي

automnRight
social
#

آموزشگاه خياطي

دوخت انواع دامن کلوش با الگو

چهارشنبه بیست و پنجم 10 1398

فراگیری دوخت انواع دامن کلوش با الگو

یادگرفتن دوخت گونه های دامن کلوش همپا با الگو

الگوی دامن کلوش : دامن کلوش یکی‌از شل ترین دامن ها برای استعمال است که محبوبیت متعددی دربین بانوان دارااست هم از نظر زیبایی و هم از نگاه راحتی و هم از حیث روش دوخت میشه اظهار کرد یک کدام از شایسته ترین دامن ها دامن کلوش میباشد که به دنبال فراگیری دوزندگی به روش ترسیم الگوی دامن کلوش را به شما فراگیری می‌دهیم. دامن کلوش علاوه بر اینکه هنگام پوشیدن در بدن بسیار زیباست، دوخت بی آلایش ای داراست و پوشش دیدنی و بسیار راحتی بحساب میاید. در‌این فراگیری دوزندگی قصد داریم صفر تا صد دوخت دامن کلوش با ترسیم سرمشق را به شما فراگیری دهیم. نصیب بعدی فراگیری که مرتبط با اشکال دیگری از دامن کلوش میباشد که به ترتیب به یادگرفتن ترسیم این الگوها نیز پرداخته گردیده میباشد.

با گزینش عناوینی که در فهرست پایین ارائه گردیده‌اند، به مورد دلخواه خویش برسید.

1 فراگیری دوخت گونه های دامن کلوش هم پا با الگو

2 احتساب مقدار پارچه ما یحتاج

2.1 برای دامن تمام کلوش چقدر پارچه نیاز داریم؟

3 فراگیری دوخت دامن تمام کلوش

3.1 یادگرفتن الگوی دامن فون

3.2 پایه دامن شکاف

3.3 فیلم فراگیری دامن کلوش برش دار

4 یادگرفتن دوخت دامن نیم کلوش

4.1 یادگرفتن دوخت گونه های دامن کلوش همدم الگو و فراگیری تصویری

5 فراگیری دوخت دامن یک کلوش

5.1 الگوی دامن کلوش چین دار یا این که الگوی دامن یک کلوش

6 دامن تمام کلوش فارغ از درز

6.1 الگوی دامن کلوش دختر طفل

7 فراگیری دوخت دامن نیم کلوش پشت بلند

8 دوخت دامن کلوش نامتقارن

8.1 دوخت دامن کلوش کش دوزی گردیده

مقدار پارچه برای دامن کلوش بسته به اندازه های شما و سن شخص دارااست

اندازه های مایحتاج:

بدور کمر: 66 سانتیمتر

قد دامن: 72 سانتیمتر

احتساب مقدار پارچه ما یحتاج

برای دامن تمام کلوش چقدر پارچه نیاز داریم؟

برای تحلیل کردن مقدار پارچه‌ ای که نیاز میباشد، به دور ریز را با قد دامن احتساب میکنیم و متراژ پارچه را به دست میاوریم. یک نمونه بی آلایش برای فهم و شعور بهتر این مورد، فرض فرمایید قد دامن ۶۰ و اندازه بدور کمر ۶۶ باشد. یک سوم اندازه بدور کمر را به دست آورد و نتایج را منهای ۲ فرمایید، عدد پایانی ۲۰ خواهد شد. آن گاه قد دامن را با آن بیش تر نمایید، عدد بدست امده ۸۰ خواهد شد.

عدد به دست آمده را دو برابر میکنیم، پس ۱۶۰ سانتیمتر برای دوخت دامن نیم کلوش پارچه نیاز دارید. چنانچهبخواهیم مقدار پارچه را برای دامن تمام کلوش بدست بیاریم ۸۰ را ۴ برابر میکینم و در صورتیکه برای دامن یک کلوش بخواهیم آن را یک برابر میکینیم

یادگرفتن دوخت دامن تمام کلوش

در کناره صفحه دو خط عمود بر هم ترسیم کرده تقاطع آنها‌را «نقطۀ »١بنامید.

از «نقطۀ »١به اندازۀ یک ششم بدور کمر منهای نیم سانتی متر گونیا کرده، نقاط 2 و 3 به دست می‌آید.

اندازه دامن کلوش

ترسیم الگوی دامن تمام کلوش

برای ترسیــم خط لبـــــۀ دامن از « نقطۀ »١به اندازۀ «مسافت »2 → 1به اضافۀ قد دامن آرم بگذارید، نقاط « 5و 4به دست می‌آید.

اندازه دامن کلوش

الگوی گونه های دامن کلوش

به وسیلۀ متر هلال لبۀ دامن را ترسیم نمایید. (تصویر44-2)

در هنگام برش پارچه، از این سر مشق دوبار بریده شود

الگوی دامن کلوش

طریق کشیدن الگوی دامن کلوش

الگوی دامن کلوش

دامن کلوش


فیلم فراگیری دامن کلوش برش دار

فراگیری دوخت دامن نیم کلوش

دامن نیم کلوش نیز روی دولای پارچه برش میخورد. برای احتساب دامن نیم کلوش یک سوم بدور کمر را منهای ۲ کرده و در فرمول قرار میدهیم. جلوی دامن روی دولای بسته پارچه میباشد و یک درز در پشت آن برای زیپ موجود هست. الگوی این دامن مانند تصویر ذیل میباشد.

مانند رسم الگوی دامن تمام کلوش فعالیت نمایید با این تفاوت که اندازه « »2 →1 ، 3→1فرق می‌نماید

از «نقطۀ »1به اندازۀ یک سوم بدور کمر منهای 1سانتیمتر گونیا کرده، نقاط « ٢و »٣به دست می‌آید. (تصویر46-2)

اندازه الگوی دامن کوش برشدار

اموزش دامن کلوش

در هنگام برش پارچه از این سر مشق دوبار بریده شود.(تصویر 47-2)

فراگیری دوخت اشکال دامن کلوش یار و همدم سرمشق و یادگرفتن تصویری

الگوی دامن نیم کلوش

نحوه برش الگوی دامن کلوش

الگوی دامن نیم کلوش

برش دامن نیم کلوش روی پارچه

فراگیری دوخت دامن یک کلوش

نوبت به یکی از دیگه از الگوی دامن کلوش میرسه الگوی دامن یک کلوش این دامن نیز همانند دو دامن پیشین بسیار اسان بوده وکلا از طریق یکسانی برای ترسیم الگوی دامن کلوش استعمال میشه

مهم ترین تفاوت دامن یک کلوش با سایر دامن کلوش ها در‌این میباشد که که روی یک لای پارچه برش میخورد. برای ترسیم الگوی دامن کیک کلوش به دور کمر را تقسیم بر ۱/۵ کرده و نتایج را منهای یک میکنیم. ۳ سانتیمتر جای دکمه و دکمه خور بیشتر میکنیم. بعد الگوی این دامن را مانند تصویر ذیل بکشید.

مطالعه کتاب یادگرفتن دوزندگی

آسانی دوخت این دامن موجب میگردد تا تمامی شما دوستان عزیز بتوانید با تعقیب کردن فراگیری های لباس دوزی  در همین مدل بندی، به راحتی الگوی آن را در خانه ترسیم کرده و برای خویش یک دامن ریلکس و خوشگل بدوزید.

الگوی دامن کلوش چین دار یا این که الگوی دامن یک کلوش

الگوی دامن کلوش دخترانه

الگوی دامن تمام کلوش

همانند رسم الگوی دامن تمام کلوش ونیم کلوش کار می‌کنیم با این تفاوت که اندازه1 به 2 و 1به 3 تغیر می کند.

از نقطه ی 1 به اندازه به دور کمر تقسیم بر 1/5 سانتی متر منهای 2 سانتی متر گونیاکرده نقاط (2 و 3) بدست میاید. (تصویر 48-2)
به دور کمر تقیم بر 1/5 سانتی متر منهای 2 سانتی متر 1به 3 1به 2

در هنگام برش پارچه از این سر مشق دوبار بردیه شود.(تصویر 49-2)

منبع: https://simakade.ir/long-skirt


(0) نظر
X